برچسب: besouye khoda

آرامشروحعرفان

خانه ای برای روح مان بسازیم (روز ۲۶ مربیگری روح، هفته چهارم، عنصر خاک)

موکتی
ساختن خانه ای برای روح مان : تمرین امروز در مورد چیزی است که خیلی به قلب من نزدیک است. «آوردن خانه ای برای روح...
آرامشخودشناسیروانعرفانعشق

زندگی چیست و انسان چگونه می تواند با عشق و شهامت معنای زندگی را درک کند

موکتی
زندگی چیست : زندگی یک معماست و یافتن توضیحی معقول برای آنچه برایت اتفاق می افتد و چرا می افتد به سادگی قابل دستیابی نیست؛...
رهاییعرفان

موکشا یا رهایی روح با کمک استاد معنوی و عشق و محبت

موکتی
موکشا یا رهایی روح: جاودانگی روح، در سختی‌ها و از خود گذشتگی‌های زندگی طی قلمرو فیزیکی و بخش‌های تابعه آن قرار دارد؛ هنگامی‌که انسان می‌خواهد...
ارادهروانروحعرفان

روز چهاردهم مربیگری روح، رهایی از افکار قربانی بودن (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
رها کردن افکار مربوط به قربانی بودن: امروز آخرین روز هفته عنصر آب از برنامه مربی گری روح و روز بالقوه پرقدرتی است؛ یکی از آن روزهایی...
روحعرفان

روز سیزدهم تمرین مربی گری روح، قدردانی از برکات زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
قدردانی از برکات زندگی: امروز روز ششم هفته عنصر آب، از برنامه مربی گری روح است، همزمان با طلوع خورشید در آسمان شرقی پر از...
روحعرفان

روز دوازدهم تمرین مربی گری روح، توجه به ندای روح (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
تجربه آرامش و صلح درونی: امروز روز پنجم هفته عنصر آب، از برنامه مربی گری روح است، تمام اتفاقاتی که در این هفته می افتند...