برچسب: مذکر

عرفانفیزیک و متافیزیک

دایره ین و یانگ از دیدگاه روانشناسی (خیر و شر) و فلسفه تعادل در جهان

موکتی
دایره ین و یانگ از دیدگاه روانشناسی (خیر و شر) : یین و یانگ در اصل یک مفهوم پایه و اساسی در فلسفه و فرهنگ...
چاکراهایوگا

چاکرای هفتم یا چاکرای تاج (ساهاسرارا)، خصوصیات و جهت چرخش چاکرا و انرژی

موکتی
چاکرای هفتم چاکرای تاج یا ساهاسرارا: منطقه تحت نفوذ : بخش فوقانی مغز – چشم راست قدرت روحی : آگاهی بیش اندازه قدرت جسمانی :...