Tag : صلح

روح عرفان

روز دوازدهم تمرین مربی گری روح، توجه به ندای روح (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
تجربه آرامش و صلح درونی: امروز روز پنجم هفته عنصر آب، از برنامه مربی گری روح است، تمام اتفاقاتی که در این هفته می افتند
پاکسازی روح سایر روان عرفان

روز اول مربی گری روح، منظم کردن فکر در زندگی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی
هفته اول عنصر هوا : هدف هفته اول مربی گری روح، این است که تار عنکبوت های فکری خود را در زندگی پاک کنید، تا
روح عرفان

مربی‌گری روح سفری برای کشف حقیقت درونی خود و زندگی (قسمت اول)

موکتی
مربی‌گری روح چیست؟ آیا می‌دانید که شما کیستید و چرا اینجا هستید؟ آیا می‌دانید مأموریت شما در زندگی چیست؟ آیا به راهنمایی‌های روزانه روحتان آگاه