Tag : دوست داشتن

روح عرفان

روز سیزدهم تمرین مربی گری روح، قدردانی از برکات زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی
قدردانی از برکات زندگی: امروز روز ششم هفته عنصر آب، از برنامه مربی گری روح است، همزمان با طلوع خورشید در آسمان شرقی پر از
عشق

چهار سطح عشق، از پایین ترین سطح عشق، شهوت تا بالاترین سطح عشق، مقام فنا (قسمت اول)

موکتی
چهار سطح عشق : عشقی که گفته می شود منظور چهار سطح عشق است، از سکس گرفته تا سامادهی یا از شهوت تا فناء. سطح