Tag : ایمان

اضطراب روان روح عرفان

لحظه حال ، روز هیجدهم مربیگری روح (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی
زندگی زیبا با بودن در لحظه حال : سلام عزیزان، امروز چهارمین روز هفته عنصر آتش از برنامه مربی گری روح است که باید بودن در
اضطراب روان روح عرفان

روز پانزدهم مربیگری روح، روبرو شدن با ترس (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی
هفته عنصر آتش، منظم کردن روح خویش: در طبیعت آتش این توان را دارد که بطور مهیج منطقه ای را پاک کند و با این