عشق

چهار سطح عشق، سطح سوم و چهارم، دعا و عبادت و مراقبه (قسمت دوم)

سطح سوم عشق، دعا و عبادت :

سطح سوم عشق، دعا و عبادت است. تمام مذاهب، تمام سازمانهای نظام یافته و فرق مختلف به تو آموزش عبادت می دهند؛ ولی در واقع آنها تو را از دعا و عبادت و نیایش واقعی نهی می کنند. نماز و دعا یک واقعیت خود جوش است، نه چیزی که دیگران به ما آموزش می دهند.

«عاشق خود بودن، عاشق منیت خود بودن نیست. عاشق خودآگاهی خود نیست. کسی که عاشق خود نباشد نمی تواند عشق را بیاموزد و به دیگران عشق بورزد. خدا معادل است با به خود آمدن.»

عبادت امری خودجوش و درونی :

تمام مکاتب و مذاهب به تو آموزش عبادت می دهند، ولی اگر که کمی دقت کنی آنها تو را از نیایش واقعی دور می کنند. اگر در کودکی به تو یاد داده اند که نماز بخوانی و یا به تو یاد داده اند که چگونه نیایش کنی از تجربه ای بسیار لطیف و زیبا که امکان داشت بدون یاد دادن در ضمیر باطن تو اتفاق افتد، را از دست داده ای.

انرژی سطح سوم عشق ( عبادت ) برای ما انسانها تحریف شده است. دعا وعبادت را به ما یاد داده اند. عبادتی از پیش تعیین شده، غافل از اینکه عبادت امری خود جوش و درونی است. اگر با خدا هم تصنعی گفتگو کنی پس کجا و کی و با چه کسی اصل و حقیقت خود را خواهی فهمید.

زیبایی دعا در درآمیختن عشق با عبادت :

با خدا مثل دوستی صمیمی و خردمند صحبت کن. اگر راز و نیاز تو با خدا تصنعی باشد خودجوشی خود را از دست خواهد داد.

عبادت را با عشق درآمیز. آنگاه با دنیایی از صداقت و صفا با خدا راز و نیاز خواهی کرد. گفتگویی دل به دل داشته باش. عبادت زیباست و از این راه تو شکفته خواهی شد. عبادت یعنی احترام گذاشتن به کل هستی؛ عشق داشتن به کل هستی.

استجابت دعا در باز بودن دریچه دل :

اگر نقطه ای از این هستی مورد رضایت تو نیست عشق و عبادت  تو دروغی است. اگر دعایت از دل نشات بگیرد به رازی بزرگ پی خواهی برد. باید بفهمی که دعایت پاسخ داده خواهد شد اگر در دل خود حضور داشته باشی. اگر عبادت تو یکطرفه باشد این گفتگوی یکطرفه عبادت نمی تواند باشد. هر لحظه ای که قلبت باز شود کل هستی به تو لبیک می گوید.

سطح چهارم عشق، مدیتیشن یا مراقبه :

سطح چهارم از عشق، مدیتیشن یا مراقبه است. در این سطح گفتگو قطع خواهد شد. سخن گفتن در سکوت.

آنوقت در سکوت سخن گفته می شود. اگر قلب انسان پر از عشق شود و این عشق سرشار شود، دیگر واژه وجود ندارد. تمام وجود می شود «معنی». در سکوت بایستی به وحدت برسی. در این سکوت که با تمامیت شکل می گیرد مراقبه را تجربه خواهی کرد.

«وقتی قلب کاملا پر شود تنها با           سکوت خواهد کرد. »

اینها چهار سطح از عشق بودند و در هر سطح ترس می میرد.

پست های مرتبط

چهار سطح عشق، از پایین ترین سطح عشق، شهوت تا بالاترین سطح عشق، مقام فنا (قسمت اول)

موکتی

حسادت چیست و چگونگی خلق جهنم و بدبختی با حسادت ورزی

موکتی

ابعاد عشق و روابط عاشق و معشوق در سه بعد عشق

موکتی

ارسال نظر