خودشناسی عرفان

ما که هستیم یا چه هستیم، گذری بر خودشناسی از تولد مادی تا تولد روحانی

ما که هستیم یا چه هستیم؟

ما نیروی زیستی هوشمندی (Intelligent Life Force) در کائنات هستیم؛ وجود و ماهیت خالص ما چیزیست که به آن «هوشیاری/آگاهی  (Consciousness)» می گویند، چیزی که برای مردم بعنوان کلمه «روح» شناخته شده است «Consciousness»؛ روح ما دارای قابلیت حضور چند بُعدی (multidimensional presence) است که میدان زیستی آن دارای انرژی مخصوص به خودش می باشد که مردم معمولا بعنوان میدان طلایی می شناسند.

آگاهی و میزبان زیست شناختی:

به غیر از این «میزبان زیست شناختی/بدن (biological host/body)» که ما داریم و Consciousness ما درون آن بدنیا آمده است و بزرگ شده است و ما داریم با آن در این بُعد فیزیکی روی سیاره زمین زندگی می کنیم، ما همچنین دارای تعداد زیادی « بدن های» دارای انرژی هستیم که آگاهی ما برای صحیح و سالم و ایمن وارد شدن به ابعاد بالاتر از بعد فیزیکی به آنها نیاز دارد.

سرعت ارتعاش آگاهی:

هر یک از «بدن های» ما دارای «چگالی (density)» و «سرعت ارتعاش (vibration)» همان بُعد یا سطح زیست مقتضی مخصوص به خودش است، وگرنه آگاهی نمی تواند در آن بُعد در داخل آن بدن بخصوص باشد. (هر چه در ابعاد هستی بالاتر می رویم، چگالی کمتر و کمتر و سرعت ارتعاش بیشتر و بیشتر می شود).

 سیر رشد و توسعه آگاهی در بعد پسامرگ:

نکته مهم آن است که آگاهی با DNA در ارتباط مستقیم است و حتی پس از نابود شدن بدن فیزیکی یا مرگ، آگاهی همراه همان سطح که DNA را با خود حمل می کند، رشد و توسعه یافته و وارد یک بدن بالاتر از بُعد فیزیکی (بُعد فیزیکی را بُعد سوم می گویند) می شود، و در اینجا بر حسب سطح پیشرفت و توسعه DNA و آگاهی هر موجود (که آنرا در ترمینولوژی متافیزیکی بعنوان “پتانسیل روحی” می گویند) ، کیفیت آگاهی و زیستی، یا پسامرگ آن موجود هم متفاوت خواهد بود؛

برای برخی یا خیلی ها، شاید مدت ها طول بکشد که آگاهی آنها واقعا و کاملا درک کند و بفهمد که او مرده است (از دست دادن جسم فیزیکی) و در واقعیت زیستی (بُعد) پسامرگ دارد سیر و تحول می کند. چنین آگاهی های موجوداتی، به یک هدف عالی و بسیار راحت برای شکار شدن توسط «نیروهای تاریکی» بدل خواهند شد، اگر که شانس بیاورند و «نیروهای نور» دخالت نکنند، یا اینکه شانس بیاورند و اصلا هیچ «نیروهای تاریکی» کاری به کار آنها نداشته باشند.

آگاهی از نوع ارواح سرگردان:

آگاهی موجودات تا زمانی که واقعا و کاملا درک کنند و بفهمند که در واقعیت زیستی (بُعد) پسامرگ قرار داشته و سیر و تحول می کنند، جزو ارواح سرگردان یا به عبارتی در ترمینولوژی متافیزیکی «ارواح سرگردان» محسوب می شوند.

حقیقت دیدن روح:

در حقیقت آنچه مردم بعنوان «دیدن روح» می گویند در حقیقت دیدن بدن یک موجود (انسان و غیره) مربوط به یک یا چند بُعد بالاتر از بُعد فیزیکی آن موجود (انسان و غیره) است، که حتی برخی از آنها می توانند متعلق به موجوداتی باشند که «پرواز استرال (Astral projection)» (خروج آگاهی یا روح و پرواز روح از بدن فیزیکی) انجام داده اند و هنوز دارای بدن فیزیکی هم هستند و شاید هنوز نمرده اند.

سهم استفاده ما از DNA در زندگی عادی فیزیکی:

فعلا اکثریت بالای انسانهای زمینی دارند روی عاملیت مارپیچ دوگانه DNA  زندگی می کنند و این یعنی ما فقط از حدود %۳ از ماده ژنتیکی DNA مان را استفاده می کنیم و تمام بقیه حدود %۹۷ ماده ژنتیکی DNA ما «غیرفعال و خاموش» است که علم جاری آنرا (“Junk DNA”  دی-اِن-آ بنجل و بدون استفاده) نامیده است.

روشن شدن DNA و بیداری روحانی یا معنوی:

در حقیقت اگر تمام آن مقدار عظیم و هنگفت، حدود %۹۷ ماده ژنتیکی DNA ما نیز فعال و روشن شده و قابلیت استفاده داشته باشد، تمام بدن های بالاتر از بدن فیزیکی هم می توانند در دسترس قرار گرفته و تحت کنترل درآیند و همراه با تمام انرژی ها و توانایی هایی که هرکدام از آن بدن های بالاتر دارا می باشند، می توانند به تصرف و کنترل ما درآیند.

اختصاصی به سوی خدا

پست های مرتبط

روز سیزدهم تمرین مربی گری روح، قدردانی از برکات زندگی (هفته دوم، عنصر آب)

موکتی

روز شانزدهم مربیگری روح، روز شادی و خطرپذیری (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

روز چهارم تمرین مربی گری روح، مشاهده و خودآگاهی (هفته اول، عنصر هوا)

موکتی

ارسال نظر