روان سایر روان عشق

حسادت چیست و چگونگی خلق جهنم و بدبختی با حسادت ورزی

حسادت چیست و چرا درد آور است ؟

حسادت، سنجیدن و یک نوع مقایسه است. ما به سنجیدن عادت کرده ایم و با مقایسه کردن شرطی شده ایم.
تداوم مقایسه خود با دیگران حسادتی بزرگ را بوجود خواهد آورد که امکان زندگی سخت می شود.
اگر مقایسه را رها کنی حسادت از بین می رود. آنگاه می فهمی که تنها خودت هستی و هیچکس دیگری نیست و هیچ نیازی نیست که کس دیگری باشد. مقایسه نگرشی بسیار احمقانه است.
هر فردی یگانه و یکتا آفریده شده و غیر قابل مقایسه است. اگر یکبار این جمله را بفهمی و در تو جا بیفتد دیگر هیچوقت به سراغ حسادت نمی روی.

خلق جهنم و بدبختی با حسادت ورزی :

خداوند فقط نسخه اصلی را آفرینش می کند. کار خداوند با کاربن نیست. هر کسی نسبت به دیگری حسادت می کند و ما به سبب آن چنین جهنمی را خلق می کنیم. با حسادت، بدجنس و شرور شکل می گیریم.
چرا تو احساس بدبختی می کنی ؟ چون اجازه نداده ای که جوهر وجودی تو به بیرون تراوش کند، به عبارتی اجازه نداده ای که خوشبختی خودت جریان پیدا کند.
سعادت و خوشبختی با نیروی عشق ورزی به دیگران در تو رشد خواهد کرد. تو در خود احساس تهی بودن می کنی و این احساس خطر تو را به دنیای بیرون مشغول می کند.

تظاهر، شرارت و بدبختی از پیامدهای حسادت ورزی :

شما درون خود و بیرون دیگران را می شناسید و این مقایسه، حسادت را به وجود می آورد. طرف مقابل تو نیز مثل توست. بیرون تو و درون خود را می شناسد. هیچکس درون تو را نمی فهمد بخاطر همین احساس پوچی و بی ارزشی می کنی.
شما مرکزیت درون خود را خوب می شناسید و فقط تو آن را می شناسی. به سبب حسادت تو در تمام مدت شبانه روز مورد هجوم رنج و دردی. با این وضعیت تو نسبت به دیگران بدجنسی و شرارت اعمال می کنی.
به سبب حسادت شروع می کنی به دروغین شدن و به تظاهر کردن. تظاهر به چیزهایی که نداری. ( کمبودها و آنچه را نمی توانی داشته باشی ) با این روش تو مصنوعی بار می آیی. بجز تقلید کردن از دیگران هیچ کاری از تو بر نمی آید.

عشق ورزی و توجه به درون، راه از بین بردن حسادت :

یاد بگیر تنها به درون قلب خویش نگاه کنی نه دارایی زودگذر و تصنعی بیرون. انسان حسود در جهنم زندگی می کند. اگر حسادت را رها کنی، نیمی از بدی ها از تو دور خواهد شد. شرارت، کذب و دروغ، رنگ و ریا و بخل و شک همه ناپدید خواهد شد.
خزائن قلبت را باید پاک کنی و به آن بیفزایی. رشد و نمو نعمات درونی باعث پوسیده شدن ریشه های حسادت خواهد شد.
خود را دوست داشته باش همانگونه که خداوند تو را دوست دارد. رشد کن بر خودت ببال و بر خود تکیه کن و دیگران را با عشق شریک خود قرار بده. درهای بهشت به روی تو باز خواهد شد اگر آتش جهنم را خاموش کنی.

پست های مرتبط

کسالت چیست و سکوت حقیقی در انسان چگونه اتفاق می افتد

موکتی

روز هفدهم مربیگری روح، روبرویی با سایه درون (هفته سوم، عنصر آتش)

موکتی

اختیار، از وجوه عشق خداوند در آزادی انسان و ظلمت نفسی عامل دوری او از خدا

موکتی

ارسال نظر