روان

الگوی حوزه، چاکراها و ساختارهای شخصیتی و تکالیف شخص در زندگی

الگوی حوزه، چاکراها و ساختارهای شخصیتی و تکالیف شخص در زندگی :

ساختار شخصیتی اصطلاحی است که روانشناسان برای تشریح گونه های جسمی و شخصیت های روانی افراد به کار می گیرند. افرادی که در دوران کودکی تجربیاتی مشابه دارند و روابط آنها در الگوی کودک ـ والد قرار می گیرد ، کالبدهای یکسانی دارند. افراد دارای کالبدهای یکسان دارای انگیزه های عمده روانی یکسانی نیز می باشند. کسانی که رفتارهای فیزیکی ـ اثیری ـ علی ـ ذهنی شان شبیه هم است، کالبدهای مشابه دارند و مانند هم رفتار می کنند.

محرک ها و سپرهای شخصیتی :

این محرکها نه تنها به انواع روابط کودک ـ والد ارتباط دارند، بلکه به سنینی بستگی دارند که در آن کودک برای نخستین بار زندگی را آنچنان ترس آور می بیند که عواطف و در نتیجه جریان انرژیِ خود را مسدود کرده و سپری از جنس انرژی بوجود می آورد که به آن سپرهای شخصیتی گفته می شود که بعدها به شکل عادت در می آید.

نقش شوک دوران جنینی در شکل گیری سپر شخصیتی :

از بعد حوزه انرژی، شوکی که در دوران جنینی تجربه شده باشد به گونه ای کاملا متفاوت از تجربیات ناخوشایند دوران تکلمی ( دوران شروع تکلم ) یادگیری کنترل قضای حاجت یا دوران کودکی ( هفت سالگی تا بلوغ ) عمل می کند و سپر دفاعی آن کاملا از سایر انواعی که در دوره های نامبرده رخ می دهند متفاوت خواهد بود. این امر بسیار طبیعی است و برای هر کس اتفاق خواهد افتاد.

خویش برتر :

خویش برتر هر انسان و تکلیف او در زندگی منحصر به خود اوست. در عین حال می توان افراد مختلف را در گروه های عمده یا عمومی جای داد. خویش برتر همان وجه خدایی درون ماست. در تک تک سلول های بدن و ذرات کالبدهای معنوی ما بارقه الهی حرکت می کند که حامل آگاهی الهی است.

دو تکلیف هر فرد در زندگی :

تکلیف یا وظیفه هر فرد در زندگی به دو شکل مشخص می شود. در درجه اول در قالب فردی که هدف روح یادگیری متجلی کردن بخشی از هویت فردی است که پیشتر به غفلت وانهاده شده بود. بخش هایی از روح در عین حفظ فردیت خود شیوه وحدت یافتن با خالق خود را بیاموزد. شکل دوم وظیفه یا تکلیف جهانی است.

این تکلیف استعدادی است که هر روح برای ارائه آن به جهان هستی در جسم متجلی می شود. این تکلیف بایستی سرانجام صورت بگیرد . بعضی اوقات  این تکلیف همان تلاش در زندگی است که بطور طبیعی از ابتدا فراروی شخص قرار می گیرد.

گاهی شناسایی تکلیف فردی و جهانی مستلزم تلاشی سخت در مشاغل گوناگون است.

خیلی مهم : قدرت و خلوصی که پیش نیاز به دوش گرفتن وظیفه جهانی است تا حدودی به موفقیت در انجام تکلیف فردی و آموختن درس های نهفته در آن بستگی دارد.

حل مشکلات ساختارهای شخصیتی توسط شخص :

حوزه های انرژی اطراف ما جزئی از وجود ماست و جسم ما تبلور این حوزه هاست. تکلیف هر روح در بطن این حوزه های انرژی نهفته است. با این دیدگاه می توان ساختار مختلف شخصیتی را تجلی مشکلات عمده یا تکلیف های فردی قلمداد کرد؛ یعنی مشکلاتی که شخص تصمیم گرفته آنها رادر همین زندگی حل کند.

یکی از تکلیف های اصلی هر شخص این است که کاراکترهای نادرست شخصیت خود را که مقابل وظیفه الهیِ او است پیدا کرده و آن را حل کند در واقع راهکار آن را پیدا کند.

خیلی مهم : مشکل ( تکلیف ) در جسم متجلی می شود و تا هنگامی که فرد قادر به تشخیص آن گردد و برای حل آن اقدام کند همچنان در جایگاه خود باقی خواهد بود.

بدترین اتفاقی که برای هرکس وجود دارد تأثیرات محیط است. ما می توانیم با یافتن رابطه بین ساختـار شخصیتـی و کالبد خود کلید شفای خود را پیدا کرده و از همه مهمتر تکلیف فردی و جهانی خود را شناسایی کنیم.

نفرت از خویشتن، اساسی ترین بیماری درونی همه انسانها :

نفرت از خویش مشکل اصلی انسانهاست و اساسی ترین بیماری درونی همه انسانهاست. شیوه این نفرت و عدم پذیرش خویش در محتوای ساختارهای شخصیتی قابل ردیابی است و ما با درک روز افزونِ انگیزه های خود می توانیم این نقیصه را رفع کنیم. می توانیم سالیان زیادی در عشق و راستی زندگی کنیم. این مراحل پله های رسیدن به خودشناسی است ولی تا زمانی که عشق بلاشرط را نیاموزیم هنوز به سرمنزل اصلی خود نرسیده ایم.

بخشش و دوست داشتن و عشق به نخویشتن :

بایستی از خود آغاز کرد. باید دید آیا قادریم علیرغم غفلت های دیگران و خودمان ، خود و دیگران را بلاشرط دوست داشته باشیم. آیا می توانیم خطاهای خود را ببخشیم؟ آیا قادریم بعد از هر ارتکاب جرم صادقانه سربلند کنیم و بگوییم از این اشتباه چه چیز یاد گرفتیم؟ به خود می گوییم ما انسانی الهی هستیم با کمک نور مجددا راه خود را پیدا خواهیم کرد و به هر قیمتی تلاش خود ترک نخواهیم کرد تا روزی در خدا خود را پیدا کنیم.

مهم : ردیابی عمیق تمام عللی که موجب می شود هر یک از ما در گروه بخصوص یا ترکیبی از انواع ساختارهای شخصیتی قرار بگیریم مستلزم عمری طولانی است.

پیج مطلب در اینستاگرام

پست های مرتبط

کسالت چیست و سکوت حقیقی در انسان چگونه اتفاق می افتد

موکتی

هفت قانون معنوی موفقیت بر پایه نظریه اصول هفت گانه

موکتی

سد شناختی در روابط زناشویی، از عوامل سردی زوجین و شیوه ارتباط موثر

موکتی

ارسال نظر